Vieraskynä

Vieraskynä: Ennaltaehkäisyn realismi ja utopia


Ennaltaehkäisy. Se on ehdottomasti yksi päivän sanoista terveys- ja hyvinvointityön saralla. Esimerkiksi liikkumattomuuden aiheuttamat suorat terveydenhuollon kustannukset ja epäsuorat kustannukset aiheuttavat UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankarin mukaan 2-4 miljardin kustannukset Suomen yhteiskunnalle vuosittain. Tämän lukeman pienentäminen vaatii ennen kaikkea ennaltaehkäisyn tehostamista.

Terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön mukaan Suomen terveyspolitiikan ensisijaisiin tavoitteisiin. Voidaan kuitenkin varmasti todeta, että terveyspolitiikkaan käytettävät resurssit ovat rajalliset. Mitkä ovat siis juuri niitä interventioita, joihin kannattaisi panostaa? Ja kuinka suuri tämän panostuksen tulisi olla, jotta kansanterveys kohenisi merkittävästi tai edes jossain määrin?

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisussa Terveyden edistämisen mahdollisuudet – vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus (2008:1) on haluttu vastata juuri siihen kysymykseen, minkälaisilla interventioilla on oikeasti merkitystä ja millä taas ei. Liikunnan edistämisen kohdalla todetaan, että henkilökohtainen liikuntaohje lisää terveyden kannalta riittävästi liikkuvien osuutta ja että lääkärin vastaanoton yhteydessä vastaanotettu liikuntaneuvonta lisää fyysistä aktiivisuutta. Samassa kohdassa todetaan, että liikunnan lisäämisellä on selvä suojavaikutus sydän- ja verisuonisairauksiin, tyypin 2 diabetekseen ja aivohalvaukseen nähden. Tutkimuksen mukaan epäselvää vaikuttavuusnäyttöä on erilaisten mediakampanjoiden, liikuntakehotteiden, iäkkäiden ohjatun liikunnan ja lähiyhteisöstä saadun sosiaalisen tuen merkityksestä.

Tutkimuksen pohjalta voidaan siis todeta, että henkilökohtaisella liikuntaohjeella ja lääkärin antamalla liikuntaneuvonnalla voidaan saavuttaa ihan oikeita tuloksia. Miten tähän ollaan Suomessa panostettu?

Liikunnalla ei toistaiseksi ole Suomessa virallista asemaa ennaltaehkäisevässä terveystyössä. STM:n ja OKM:n Muutosta Liikkeelle -julkaisun linjausten mukaisesti kuntien tavoitetoimenpiteenä on lisätä ammattimaista ja elintapamuutoksiin tähtäävää liikuntaneuvontaa. Sitä onkin lähdetty toteuttamaan eri kunnissa hyvin moninaisin toimenpitein, mikä on itsessään jo hyvä kehitysaskel. Virallisen aseman puuttumisen vuoksi kaikki kunnat eivät kuitenkaan järjestä liikuntaneuvontaa. Kunnossa kaiken ikää -ohjelman vuonna 2014 julkaiseman Liikuntaneuvonnan tila kunnissa –selvityksen mukaan tilanteessa on vielä paljon parannettavaa monien kuntien osalta.

Oman haasteensa luo sote-uudistus. Hallitus on linjannut, että uudistuksen myötä ennaltaehkäisevät palvelut, kuten liikunta, jäävät edelleen kunnan toteutettavaksi. Kuntia on tulevaisuudessa tarkoitus kannustaa ennaltaehkäisevän terveystyön toteuttamiseen ns. hyte-kertoimen avulla. Sen tarkoitus on antaa terveyttä hyvin edistäville kunnille kannustinrahaa hyvinvointipalveluiden toteuttamiseen. Jos liikuntaneuvonta toteutetaan sote-palveluissa, kuinka helposti kuntalaiset ovat ohjattavissa liikuntapalveluiden pariin uudistuksen jälkeen?

Voidaan siis todeta, että tavoitetoimenpide liikuntaneuvonnan lisäämiseksi ei vielä johda liikuntaneuvonnan tasavertaisuuteen. Se ennemminkin asettaa kunnat hyvin erilaiseen asemaan ja ennaltaehkäisyn toteutuminen vaikuttavissa määrin ei ole realistista. Mikäli ennaltaehkäisevällä terveystyöllä olisi virallinen asema terveydenhuollossa, tähän asiaan kiinnitettäisiin systemaattisesti enemmän huomiota ja kansanterveys voisi toteutuksen myötä lähteä todelliseen kasvuun. Toistaiseksi tämä on utopia, mutta sitä kohti päästäksemme, meidän tulisi asettaa omalle terveydenhuollollemme oikeasti velvoittavat linjat.

MarjukkaMattila
Marjukka Mattila – @MaryjohnMattila

Marjukka Mattila on Opiskelijoiden Liikuntaliiton puheenjohtaja ja yhteiskuntatieteiden maisteriopiskelija.

Lue kirjoittajan muut artikkelit täältä.

Vieraskynä
Vieraskynä: Taantuman karaisema sukupolvi
Vieraskynä
Vieraskynä: Liittovaltiokehitys on Suomen etu
Vieraskynä
Vieraskynä: Liittovaltio ei ole tarpeeksi monen unelma, että se voisi toteutua